KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW – ZBÓR W SZCZYTNIE
KIM JESTEŚMY I W CO WIERZYMY?

Jesteśmy Kościołem chrześcijańskim przynależącym do nurtu protestanckiego powstałego na przełomie VI i XVII wieku w konsekwencji wydarzeń mających na celu oczyszczenie Kościoła średniowiecznego z niebiblijnych naleciałości. Najwyższym dla nas autorytetem jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu czyli Biblia. Oznacza to, że wszystkie nauki i praktyki religijne wynikają z treści natchnionego przez Boga Jego Słowa.

Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej (Ojca, Syna i Ducha Świętego) i tylko Jemu bez wyjątku oddajemy chwałę. Jezus Chrystus jest dla nas jedynym Pośrednikiem i Zbawicielem. Jezus narodzony z Marii Panny, bezgrzeszny, prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg, jest jedynym dawcą życia wiecznego, które jest niezasłużonym przez człowieka łaskawym darem Boga. Człowiek nie może zapracować na swoje zbawienie – może je jedynie przyjąć ufną i pokorną wiarą, która jest owocem nawrócenia z grzechów. Nauka o zbawieniu zdobytym dla ludzkości przez Chrystusa na krzyżu Golgoty jest naczelną nauką w Kościele Baptystycznym. Jej przyjęcie rodzić ma w życiu wierzącego dobre uczynki, które stanowią znak nowego i pełnego głębokiego pokoju życia, jakie Bóg zamierzył dla wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Baptyści wierzą, ze Bóg jest mocarnym Panem wszystkiego i On będzie miał ostatnie słowo w dziejach świata.

Kościół uznaje dwa sakramenty: Chrzest Święty i Wieczerzę Pańską. Chrzest udzielany jest zgodnie z praktyką apostolską przez pełne zanurzenie w wodzie wyłącznie tym osobom, które są świadome jego znaczenia, które przez osobistą wiarę poprzedzoną nawróceniem i zmianą życia przyjęty z rąk Zbawcy dar życia wiecznego i dają dobry przykład moralnego życia. Kościół jest zatem społecznością ludzi, którzy własnowolnie przyjęli prawdy wiary i zasady tej wiary realizują na co dzień. Wieczerza Pańska (Komunia) udzielana jest zgodnie z nakazem Chrystusa pod dwiema postaciami – chleba i wina.

Podstawową jednostką organizacyjną Kościoła jest zbór, czyli lokalna parafia – tak jak nasz zbór w Szczytnie. Na jego czele stoi Rada Zboru, zaś funkcje duszpasterskie, kaznodziejskie wykonuje powołany przez zbór pastor. Zbory baptystyczne łączą się w krajowe związki czyli unie. W naszym kraju jest to Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej. Na świecie baptyzm jednoczy ponad 100 milionów wierzących osób – świadomych naśladowców Jezusa Chrystusa.